شناسایی 35 هزار تغییر کاربری اراضی در کشور

شناسایی 35 هزار تغییر کاربری اراضی در کشور
مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی کشور گفت: سال گذشته 35 هزار تغییر کاربری اراضی ملی در سطح کشور شناسایی شد.ش

شناسایی 35 هزار تغییر کاربری اراضی در کشور

مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی کشور گفت: سال گذشته 35 هزار تغییر کاربری اراضی ملی در سطح کشور شناسایی شد.ش
شناسایی 35 هزار تغییر کاربری اراضی در کشور

View more posts from this author