شنیدن سخنان راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی در بارگاه رضوی باعث افتخار است

شنیدن سخنان راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی در بارگاه رضوی باعث افتخار است
تولیت آستان قدس رضوی گفت: شنیدن سخنان راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی در بارگاه رضوی باعث افتخار است.

شنیدن سخنان راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی در بارگاه رضوی باعث افتخار است

تولیت آستان قدس رضوی گفت: شنیدن سخنان راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی در بارگاه رضوی باعث افتخار است.
شنیدن سخنان راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی در بارگاه رضوی باعث افتخار است

View more posts from this author