شهدا سرمایه‌های ارزشمند انقلاب هستند/ دفاع مقدس امتحان بزرگ ملت ایران بود

شهدا سرمایه‌های ارزشمند انقلاب هستند/ دفاع مقدس امتحان بزرگ ملت ایران بود
سخنران حرم مطهر رضوی از شهدا به عنوان سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی نام برد و بر لزوم تکریم آنها تاکید کرد.

شهدا سرمایه‌های ارزشمند انقلاب هستند/ دفاع مقدس امتحان بزرگ ملت ایران بود

سخنران حرم مطهر رضوی از شهدا به عنوان سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی نام برد و بر لزوم تکریم آنها تاکید کرد.
شهدا سرمایه‌های ارزشمند انقلاب هستند/ دفاع مقدس امتحان بزرگ ملت ایران بود

View more posts from this author