شهرداری اولین برد تبریز در سال 97 را کسب کرد/ امتیاز شیرین تیم ماشین‌سازی در ماهشهر

شهرداری اولین برد تبریز در سال 97 را کسب کرد/ امتیاز شیرین تیم ماشین‌سازی در ماهشهر
تیم فوتبال شهرداری تبریز اولین پیروزی فوتبال تبریز در سال 97 را کسب کرد.

شهرداری اولین برد تبریز در سال 97 را کسب کرد/ امتیاز شیرین تیم ماشین‌سازی در ماهشهر

تیم فوتبال شهرداری تبریز اولین پیروزی فوتبال تبریز در سال 97 را کسب کرد.
شهرداری اولین برد تبریز در سال 97 را کسب کرد/ امتیاز شیرین تیم ماشین‌سازی در ماهشهر

View more posts from this author