شهردار تهران با تماشای رقص دختران باید مراسم را ترک می‌کرد/ ظاهراً برخی مسؤولان نمی‌دانند که در نظام اسلامی زندگی می‌کنند

شهردار تهران با تماشای رقص دختران باید مراسم را ترک می‌کرد/ ظاهراً برخی مسؤولان نمی‌دانند که در نظام اسلامی زندگی می‌کنند
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: شهردار تهران با تماشای رقص دختران، باید این مراسم را فوراً ترک می‌کرد، هرچند که بعد از این مراسم با انتشار نامه‌ای این هنجارشکنی را نکوهش کرد.

شهردار تهران با تماشای رقص دختران باید مراسم را ترک می‌کرد/ ظاهراً برخی مسؤولان نمی‌دانند که در نظام اسلامی زندگی می‌کنند

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: شهردار تهران با تماشای رقص دختران، باید این مراسم را فوراً ترک می‌کرد، هرچند که بعد از این مراسم با انتشار نامه‌ای این هنجارشکنی را نکوهش کرد.
شهردار تهران با تماشای رقص دختران باید مراسم را ترک می‌کرد/ ظاهراً برخی مسؤولان نمی‌دانند که در نظام اسلامی زندگی می‌کنند

View more posts from this author