شهرضا؛ سرزمینی به بلندای تاریخ هزار ساله/ شهر ملی سفال چشم انتظار مسافران

شهرضا؛ سرزمینی به بلندای تاریخ هزار ساله/ شهر ملی سفال چشم انتظار مسافران
شهرضا، شهری به بلندای تاریخ در ایام نوروز خود را برای استقبال از مسافران نوروزی آماده کرده است.

شهرضا؛ سرزمینی به بلندای تاریخ هزار ساله/ شهر ملی سفال چشم انتظار مسافران

شهرضا، شهری به بلندای تاریخ در ایام نوروز خود را برای استقبال از مسافران نوروزی آماده کرده است.
شهرضا؛ سرزمینی به بلندای تاریخ هزار ساله/ شهر ملی سفال چشم انتظار مسافران

View more posts from this author