شهرضا پایلوت نخستین اتوماسیون صدور دفترچه بیمه درمان کشور

شهرضا پایلوت نخستین اتوماسیون صدور دفترچه بیمه درمان کشور
رئیس اداره تأمین اجتماعی شهرضا گفت: از نخستین اتوماسیون غیرحضوری صدور دفترچه بیمه درمان کشور در شهرضا رونمایی شد.

شهرضا پایلوت نخستین اتوماسیون صدور دفترچه بیمه درمان کشور

رئیس اداره تأمین اجتماعی شهرضا گفت: از نخستین اتوماسیون غیرحضوری صدور دفترچه بیمه درمان کشور در شهرضا رونمایی شد.
شهرضا پایلوت نخستین اتوماسیون صدور دفترچه بیمه درمان کشور

View more posts from this author