شهرک مهرگان به 44 فضای آموزشی دیگر نیازمند است

شهرک مهرگان به 44 فضای آموزشی دیگر نیازمند است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: شهرک مهرگان قزوین به 44 فضای آموزشی دیگر نیازمند بوده و برای تحقق این مهم می‌توان از بخش خصوصی بهره گرفت.

شهرک مهرگان به 44 فضای آموزشی دیگر نیازمند است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: شهرک مهرگان قزوین به 44 فضای آموزشی دیگر نیازمند بوده و برای تحقق این مهم می‌توان از بخش خصوصی بهره گرفت.
شهرک مهرگان به 44 فضای آموزشی دیگر نیازمند است

تکنولوژی جدید

View more posts from this author