شهر مشهد در کل دنیا ممتاز است / مشهد باید یک شهر اسلامی باشد

شهر مشهد در کل دنیا ممتاز است / مشهد باید یک شهر اسلامی باشد
عضو شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه شهر مشهد دومین جایگاه را در دنیای تشیع دارد، اظهار داشت: مشهد در کل دنیا ممتاز است، زیرا هر سه عنصر حرم، حوزه و دانشگاه را دارد. هیچ کجا این سه عنصر را در کنار هم ندارد.

شهر مشهد در کل دنیا ممتاز است / مشهد باید یک شهر اسلامی باشد

عضو شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه شهر مشهد دومین جایگاه را در دنیای تشیع دارد، اظهار داشت: مشهد در کل دنیا ممتاز است، زیرا هر سه عنصر حرم، حوزه و دانشگاه را دارد. هیچ کجا این سه عنصر را در کنار هم ندارد.
شهر مشهد در کل دنیا ممتاز است / مشهد باید یک شهر اسلامی باشد

فروش بک لینک

موزیک سرا

View more posts from this author