شهید بهشتی معمار قضایی جمهوری اسلامی ایران

شهید بهشتی معمار قضایی جمهوری اسلامی ایران
رئیس کل دادگستری گیلان به تاثیر شهید بهشتی در بخش‌ها و نهادهای مختلف حقوقی بر پایه انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: شهید بهشتی معمار قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

شهید بهشتی معمار قضایی جمهوری اسلامی ایران

رئیس کل دادگستری گیلان به تاثیر شهید بهشتی در بخش‌ها و نهادهای مختلف حقوقی بر پایه انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: شهید بهشتی معمار قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
شهید بهشتی معمار قضایی جمهوری اسلامی ایران

اتوبیوگرافی

View more posts from this author