شهید مطهری نقش مهمی در گسترش تفکر اسلامی داشت

شهید مطهری نقش مهمی در گسترش تفکر اسلامی داشت
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بجنورد گفت: شهید مرتضی مطهری نقش مهمی در گسترش اسلام‌گرایی و تفکر اسلامی داشت.

شهید مطهری نقش مهمی در گسترش تفکر اسلامی داشت

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بجنورد گفت: شهید مرتضی مطهری نقش مهمی در گسترش اسلام‌گرایی و تفکر اسلامی داشت.
شهید مطهری نقش مهمی در گسترش تفکر اسلامی داشت

اسکای نیوز

View more posts from this author