شوراهای روستا با کمترین امکانات، بیشترین توقعات مردم و مسئولان را برآورده می‌کنند

شوراهای روستا با کمترین امکانات، بیشترین توقعات مردم و مسئولان را برآورده می‌کنند
امام‌ جمعه کوهسرخ کاشمر گفت: شوراهای اسلامی روستاها با کمترین امکانات بیشترین توقعات مردم و مسئولان را برآورده می‌کنند و فعالیت‌ها و خدمات خوبی در سطح روستاها ارائه می‌کنند.

شوراهای روستا با کمترین امکانات، بیشترین توقعات مردم و مسئولان را برآورده می‌کنند

امام‌ جمعه کوهسرخ کاشمر گفت: شوراهای اسلامی روستاها با کمترین امکانات بیشترین توقعات مردم و مسئولان را برآورده می‌کنند و فعالیت‌ها و خدمات خوبی در سطح روستاها ارائه می‌کنند.
شوراهای روستا با کمترین امکانات، بیشترین توقعات مردم و مسئولان را برآورده می‌کنند

خرم خبر

View more posts from this author