شوراها امانت‌دار خوبی برای مردم باشند

شوراها امانت‌دار خوبی برای مردم باشند
فرماندار شهرستان رباط کریم گفت: شوراها باید امانت‌دار خوبی برای مردم باشند.

شوراها امانت‌دار خوبی برای مردم باشند

فرماندار شهرستان رباط کریم گفت: شوراها باید امانت‌دار خوبی برای مردم باشند.
شوراها امانت‌دار خوبی برای مردم باشند

خرید بک لینک

بازی

View more posts from this author