شورای ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی در آذربایجان غربی تاسیس شود

شورای ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی در آذربایجان غربی تاسیس شود
کارشناس مرکز مشاوره آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: باید برای تاسیس شورای ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی در این استان اقدام کرد.

شورای ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی در آذربایجان غربی تاسیس شود

کارشناس مرکز مشاوره آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: باید برای تاسیس شورای ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی در این استان اقدام کرد.
شورای ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی در آذربایجان غربی تاسیس شود

بک لینک

View more posts from this author