شورای عالی انقلاب فرهنگی به طرح‌ریزی استراتژیک بپردازد

شورای عالی انقلاب فرهنگی به طرح‌ریزی استراتژیک بپردازد
رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: برنامه استراتژیک به عهده دولت و مجلس است و به عهده شورای عالی نیست ولی شورا وظیفه طرح‌ریزی استراتژیک را بر عهده دارد و باید تا مرحله اجرایی کردن پیش برود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی به طرح‌ریزی استراتژیک بپردازد

رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: برنامه استراتژیک به عهده دولت و مجلس است و به عهده شورای عالی نیست ولی شورا وظیفه طرح‌ریزی استراتژیک را بر عهده دارد و باید تا مرحله اجرایی کردن پیش برود.
شورای عالی انقلاب فرهنگی به طرح‌ریزی استراتژیک بپردازد

View more posts from this author