شور و نشاط خاصی بر فضای سینماهای کشور حاکم است/شاهد افتخارآفرینی آثار هنرمندان ایرانی در سطح جهان هستیم

شور و نشاط خاصی بر فضای سینماهای کشور حاکم است/شاهد افتخارآفرینی آثار هنرمندان ایرانی در سطح جهان هستیم
سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: امروز شاهد افتخارآفرینی آثار هنرمندان ایرانی در سطح جهان هستیم.

شور و نشاط خاصی بر فضای سینماهای کشور حاکم است/شاهد افتخارآفرینی آثار هنرمندان ایرانی در سطح جهان هستیم

سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: امروز شاهد افتخارآفرینی آثار هنرمندان ایرانی در سطح جهان هستیم.
شور و نشاط خاصی بر فضای سینماهای کشور حاکم است/شاهد افتخارآفرینی آثار هنرمندان ایرانی در سطح جهان هستیم

View more posts from this author