شکسته شدن درختان 50 ساله در خوانسار

شکسته شدن درختان 50 ساله در خوانسار
شهردار خوانسار گفت: وزش باد شدید موجب شکسته شدن درختان 50 ساله چنار در این شهرستان شد.

شکسته شدن درختان 50 ساله در خوانسار

شهردار خوانسار گفت: وزش باد شدید موجب شکسته شدن درختان 50 ساله چنار در این شهرستان شد.
شکسته شدن درختان 50 ساله در خوانسار

View more posts from this author