شکست سنگین کبدی آذربایجان در مقابل عراق

شکست سنگین کبدی آذربایجان در مقابل عراق
در دومین رقابت‌های کبدی بین‌المللی خرمشهرتیم کبدی عراق با نتیجه 76 بر 16 تیم آذربایجان را مغلوب کرد.

شکست سنگین کبدی آذربایجان در مقابل عراق

در دومین رقابت‌های کبدی بین‌المللی خرمشهرتیم کبدی عراق با نتیجه 76 بر 16 تیم آذربایجان را مغلوب کرد.
شکست سنگین کبدی آذربایجان در مقابل عراق

View more posts from this author