شکل‌گیری کمیته کشتی ساحلی سنتی در شهرستان‌های استان اصفهان

شکل‌گیری کمیته کشتی ساحلی سنتی در شهرستان‌های استان اصفهان
دبیر هیأت کشتی استان اصفهان گفت: از هیأت‌های کشتی شهرستان‌های استان اصفهان خواسته‌ شده ضمن معرفی نایب‌ رئیس امور بانوان به هیأت کشتی استان، در تشکیل کمیته کشتی ساحلی سنتی بانوان نیز از هیچ اقدامی فروگذار نکنند.

شکل‌گیری کمیته کشتی ساحلی سنتی در شهرستان‌های استان اصفهان

دبیر هیأت کشتی استان اصفهان گفت: از هیأت‌های کشتی شهرستان‌های استان اصفهان خواسته‌ شده ضمن معرفی نایب‌ رئیس امور بانوان به هیأت کشتی استان، در تشکیل کمیته کشتی ساحلی سنتی بانوان نیز از هیچ اقدامی فروگذار نکنند.
شکل‌گیری کمیته کشتی ساحلی سنتی در شهرستان‌های استان اصفهان

خرید بک لینک

car

View more posts from this author