شیعه در مقابل قدرت‌ها صف کشیده و سازش‌کار نیست

شیعه در مقابل قدرت‌ها صف کشیده و سازش‌کار نیست
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه شیعه در مقابل قدرت‌ها صف کشیده و سازش‌کار نیست گفت: ایران تنها کشور اسلامی است که در آن یهودی‌ها رسماً زندگی می‌کنند آن هم در پناه اسلام؛ این خیلی مهم است که ما از اقلیت‌ها شهید داریم.

شیعه در مقابل قدرت‌ها صف کشیده و سازش‌کار نیست

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه شیعه در مقابل قدرت‌ها صف کشیده و سازش‌کار نیست گفت: ایران تنها کشور اسلامی است که در آن یهودی‌ها رسماً زندگی می‌کنند آن هم در پناه اسلام؛ این خیلی مهم است که ما از اقلیت‌ها شهید داریم.
شیعه در مقابل قدرت‌ها صف کشیده و سازش‌کار نیست

View more posts from this author