شیوه مشارکتی بهترین شیوه تربیتی در مبارزه با اعتیاد است

شیوه مشارکتی بهترین شیوه تربیتی در مبارزه با اعتیاد است
کارشناس پیشگیری از اعتیاد اداره بهزیستی شهرستان آبیک گفت: روش تربیتی مشارکتی اعم از سخت و سهل‌گیرانه توأم با قانون بوده و در شکل‌گیری مشارکتی فرزندان نقش بسزایی دارد.

شیوه مشارکتی بهترین شیوه تربیتی در مبارزه با اعتیاد است

کارشناس پیشگیری از اعتیاد اداره بهزیستی شهرستان آبیک گفت: روش تربیتی مشارکتی اعم از سخت و سهل‌گیرانه توأم با قانون بوده و در شکل‌گیری مشارکتی فرزندان نقش بسزایی دارد.
شیوه مشارکتی بهترین شیوه تربیتی در مبارزه با اعتیاد است

موزیک سرا

View more posts from this author