صاحبان زر و زور منابع زیرزمینی استان البرز را تهدید می‌کنند

صاحبان زر و زور منابع زیرزمینی استان البرز را تهدید می‌کنند
دادستان عمومی و انقلاب کرج گفت: صاحبان زر و زور منابع زیرزمینی استان البرز را تهدید می‌کنند.

صاحبان زر و زور منابع زیرزمینی استان البرز را تهدید می‌کنند

دادستان عمومی و انقلاب کرج گفت: صاحبان زر و زور منابع زیرزمینی استان البرز را تهدید می‌کنند.
صاحبان زر و زور منابع زیرزمینی استان البرز را تهدید می‌کنند

دانلود نرم افزار

View more posts from this author