صاعقه جان 3 گردشگر جوان را در میانه گرفت

صاعقه جان 3 گردشگر جوان را در میانه گرفت
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی گفت: صاعقه جان سه گردشگر جوان را در میانه گرفت.

صاعقه جان 3 گردشگر جوان را در میانه گرفت

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی گفت: صاعقه جان سه گردشگر جوان را در میانه گرفت.
صاعقه جان 3 گردشگر جوان را در میانه گرفت

View more posts from this author