صاعقه در شبستر قربانی گرفت

صاعقه در شبستر قربانی گرفت
سخنگوی اورژانس استان آذربایجان‌شرقی گفت: صاعقه جان یک نفر را در روستای هریس شهرستان شبستر گرفت.

صاعقه در شبستر قربانی گرفت

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان‌شرقی گفت: صاعقه جان یک نفر را در روستای هریس شهرستان شبستر گرفت.
صاعقه در شبستر قربانی گرفت

View more posts from this author