صحن‌های بارگاه رضوی مملوء از عاشقان ولایت/ صفوف طولانی به شوق دیدار رهبر انقلاب

صحن‌های بارگاه رضوی مملوء از عاشقان ولایت/ صفوف طولانی به شوق دیدار رهبر انقلاب
زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی به رسم هرساله در روز اول فروردین ماه به شوق دیدار رهبر خود در حرم مطهر رضوی گرد هم آمدند.

صحن‌های بارگاه رضوی مملوء از عاشقان ولایت/ صفوف طولانی به شوق دیدار رهبر انقلاب

زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی به رسم هرساله در روز اول فروردین ماه به شوق دیدار رهبر خود در حرم مطهر رضوی گرد هم آمدند.
صحن‌های بارگاه رضوی مملوء از عاشقان ولایت/ صفوف طولانی به شوق دیدار رهبر انقلاب

View more posts from this author