صداقت و امانت مشکلات جامعه بشریت را رفع می‌کند

صداقت و امانت مشکلات جامعه بشریت را رفع می‌کند
یکی از مراجع عظام تقلید گفت: پیامبران با پافشاری در ترویج صداقت و امانت به بعثت رسیدند و اگر این دو اصل در دنیا زنده شود، دولت‌ها و انسان‌ها به یکدیگر دروغ نگفته و بسیاری از مشکلات جامعه بشریت رفع می‌شود.

صداقت و امانت مشکلات جامعه بشریت را رفع می‌کند

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: پیامبران با پافشاری در ترویج صداقت و امانت به بعثت رسیدند و اگر این دو اصل در دنیا زنده شود، دولت‌ها و انسان‌ها به یکدیگر دروغ نگفته و بسیاری از مشکلات جامعه بشریت رفع می‌شود.
صداقت و امانت مشکلات جامعه بشریت را رفع می‌کند

عکس جدید اینستاگرام

View more posts from this author