صدور حکم جریمه 1.7 میلیارد ریالی برای قاچاقچی تلفن همراه در کنارک

صدور حکم جریمه 1.7 میلیارد ریالی برای قاچاقچی تلفن همراه در کنارک
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از صدور حکم 1.7 میلیارد ریالی و ضبط محموله مکشوفه برای یک قاچاقچی در کنارک خبر داد.

صدور حکم جریمه 1.7 میلیارد ریالی برای قاچاقچی تلفن همراه در کنارک

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از صدور حکم 1.7 میلیارد ریالی و ضبط محموله مکشوفه برای یک قاچاقچی در کنارک خبر داد.
صدور حکم جریمه 1.7 میلیارد ریالی برای قاچاقچی تلفن همراه در کنارک

View more posts from this author