صدور روادید الکترونیکی برای 180 کشور در فرودگاه تبریز

صدور روادید الکترونیکی برای 180 کشور در فرودگاه تبریز
مدیر دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در آذریایجان‌شرقی با اشاره به صدور روادید فوری و الکترونیکی برای 180 کشور دنیا در فرودگاه تبریز گفت: به دنبال افتتاح صدور ویزای الکترونیکی بدون الصاق برچسب روادید در تبریز هستیم.

صدور روادید الکترونیکی برای 180 کشور در فرودگاه تبریز

مدیر دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در آذریایجان‌شرقی با اشاره به صدور روادید فوری و الکترونیکی برای 180 کشور دنیا در فرودگاه تبریز گفت: به دنبال افتتاح صدور ویزای الکترونیکی بدون الصاق برچسب روادید در تبریز هستیم.
صدور روادید الکترونیکی برای 180 کشور در فرودگاه تبریز

View more posts from this author