صدور 17 میلیون کارت هوشمند در کشور/ پروژه صدور کارت هوشمند ملی امسال پایان می‌یابد

صدور 17 میلیون کارت هوشمند در کشور/ پروژه صدور کارت هوشمند ملی امسال پایان می‌یابد
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور از صدور بیش از 17 میلیون کارت هوشمند ملی طی سال گذشته در سطح کشور خبر داد.

صدور 17 میلیون کارت هوشمند در کشور/ پروژه صدور کارت هوشمند ملی امسال پایان می‌یابد

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور از صدور بیش از 17 میلیون کارت هوشمند ملی طی سال گذشته در سطح کشور خبر داد.
صدور 17 میلیون کارت هوشمند در کشور/ پروژه صدور کارت هوشمند ملی امسال پایان می‌یابد

View more posts from this author