صدور 26 حکم قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در بندان سی‌سخت

صدور 26 حکم قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در بندان سی‌سخت
فرماندار شهرستان دنا گفت: در حال حاضر 26 حکم قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه بندان سی‌سخت صاد شده است.

صدور 26 حکم قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در بندان سی‌سخت

فرماندار شهرستان دنا گفت: در حال حاضر 26 حکم قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه بندان سی‌سخت صاد شده است.
صدور 26 حکم قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در بندان سی‌سخت

دانلود نرم افزار جدید

View more posts from this author