صنایع‌دستی و گردشگری از موثرترین بسترها برای معرفی فرهنگ ایرانی اسلامی است

صنایع‌دستی و گردشگری از موثرترین بسترها برای معرفی فرهنگ ایرانی اسلامی است
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه صنایع‌دستی و گردشگری از موثرترین بسترها برای معرفی فرهنگ ایرانی اسلامی است، اظهار کرد: درآمد پایدار حاصل از گردشگری و صنایع دستی می‌تواند وابستگی کشور به درآمد نفتی را کاهش دهد.

صنایع‌دستی و گردشگری از موثرترین بسترها برای معرفی فرهنگ ایرانی اسلامی است

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه صنایع‌دستی و گردشگری از موثرترین بسترها برای معرفی فرهنگ ایرانی اسلامی است، اظهار کرد: درآمد پایدار حاصل از گردشگری و صنایع دستی می‌تواند وابستگی کشور به درآمد نفتی را کاهش دهد.
صنایع‌دستی و گردشگری از موثرترین بسترها برای معرفی فرهنگ ایرانی اسلامی است

View more posts from this author