صنعت بیمه نیازمند تصمیم‌‌گیری و برنامه‌ریزی اساسی است

صنعت بیمه نیازمند تصمیم‌‌گیری و برنامه‌ریزی اساسی است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: حال و روز صنعت بیمه خوب نیست و باید اقدام و برنامه‌ریزی اساسی برای آن صورت گیرد.

صنعت بیمه نیازمند تصمیم‌‌گیری و برنامه‌ریزی اساسی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: حال و روز صنعت بیمه خوب نیست و باید اقدام و برنامه‌ریزی اساسی برای آن صورت گیرد.
صنعت بیمه نیازمند تصمیم‌‌گیری و برنامه‌ریزی اساسی است

View more posts from this author