ضرب و شتم خبرنگاران در مسابقه فینال لیگ ملی بسکتبال

ضرب و شتم خبرنگاران در مسابقه فینال لیگ ملی بسکتبال
مسابقه فینال لیگ ملی بسکتبال کشور عصر امروز در حالی با قهرمانی تیم المان مشهد به پایان رسید که با ضرب و شتم خبرنگاران نیز همراه بود.

ضرب و شتم خبرنگاران در مسابقه فینال لیگ ملی بسکتبال

مسابقه فینال لیگ ملی بسکتبال کشور عصر امروز در حالی با قهرمانی تیم المان مشهد به پایان رسید که با ضرب و شتم خبرنگاران نیز همراه بود.
ضرب و شتم خبرنگاران در مسابقه فینال لیگ ملی بسکتبال

View more posts from this author