ضرورت اختصاص یارانه‌ و مشوق‌های صادراتی به بخش کیوی و مرکبات در مازندران

ضرورت اختصاص یارانه‌ و مشوق‌های صادراتی به بخش کیوی و مرکبات در مازندران
رئیس مجمع نمایندگان مازندران گفت: مرکبات و کیوی مازندران علاوه بر تأمین نیازهای داخلی قابلیت صادراتی داشته و از دولت پرداخت یارانه و مشوق‌های صادراتی، اعطای تسهیلات بانکی، خدمات حمل و نقل و برقراری تعرفه ترجیحی را خواستار شدیم.

ضرورت اختصاص یارانه‌ و مشوق‌های صادراتی به بخش کیوی و مرکبات در مازندران

رئیس مجمع نمایندگان مازندران گفت: مرکبات و کیوی مازندران علاوه بر تأمین نیازهای داخلی قابلیت صادراتی داشته و از دولت پرداخت یارانه و مشوق‌های صادراتی، اعطای تسهیلات بانکی، خدمات حمل و نقل و برقراری تعرفه ترجیحی را خواستار شدیم.
ضرورت اختصاص یارانه‌ و مشوق‌های صادراتی به بخش کیوی و مرکبات در مازندران

View more posts from this author