ضرورت اصلاح آیین‌نامه پروژه‌های عمرانی

ضرورت اصلاح آیین‌نامه پروژه‌های عمرانی
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: آیین‌نامه پروژه‌های عمرانی که در حال حاضر براساس اوراق و اسناد خزانه دو و سه ساله صورت می‌گیرید، باید اصلاح شوند.

ضرورت اصلاح آیین‌نامه پروژه‌های عمرانی

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: آیین‌نامه پروژه‌های عمرانی که در حال حاضر براساس اوراق و اسناد خزانه دو و سه ساله صورت می‌گیرید، باید اصلاح شوند.
ضرورت اصلاح آیین‌نامه پروژه‌های عمرانی

View more posts from this author