ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی و فرهنگی کشور

ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی و فرهنگی کشور
امام جمعه مینوشهر با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی و فرهنگی کشور، گفت: ماهیت اصلی و شاخص درخشان انقلاب مردمی بودن آن است.

ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی و فرهنگی کشور

امام جمعه مینوشهر با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی و فرهنگی کشور، گفت: ماهیت اصلی و شاخص درخشان انقلاب مردمی بودن آن است.
ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی و فرهنگی کشور

View more posts from this author