ضرورت افزایش مطالعه غیردرسی توسط دانش‌آموزان ابهری

ضرورت افزایش مطالعه غیردرسی توسط دانش‌آموزان ابهری
فرماندار شهرستان ابهر گفت: باید مطالعه غیردرسی توسط دانش‌آموزان ابهری در کنار مطالعه دروس اصلی افزایش پیدا کند.

ضرورت افزایش مطالعه غیردرسی توسط دانش‌آموزان ابهری

فرماندار شهرستان ابهر گفت: باید مطالعه غیردرسی توسط دانش‌آموزان ابهری در کنار مطالعه دروس اصلی افزایش پیدا کند.
ضرورت افزایش مطالعه غیردرسی توسط دانش‌آموزان ابهری

آپدیت نود 32 با لینک مستقیم

wolrd press news

View more posts from this author