ضرورت ایجاد علاقمندی در کودکان برای حضور در مسجد/ تشویق و امر فرزندان به خواندن نماز

ضرورت ایجاد علاقمندی در کودکان برای حضور در مسجد/ تشویق و امر فرزندان به خواندن نماز
رییس ستاد اقامه نماز کشور گفت: در مسجد نباید بچه‌ها را در صف آخر قرار داد بلکه باید بین صفوف و در کنار بزرگ‌ترها بایستند و نماز بخوانند؛ این کار سبب می‌شود که آنان احساس شخصیت کنند و در کنار این احساس خوب به مسجد علاقه‌مند شوند.

ضرورت ایجاد علاقمندی در کودکان برای حضور در مسجد/ تشویق و امر فرزندان به خواندن نماز

رییس ستاد اقامه نماز کشور گفت: در مسجد نباید بچه‌ها را در صف آخر قرار داد بلکه باید بین صفوف و در کنار بزرگ‌ترها بایستند و نماز بخوانند؛ این کار سبب می‌شود که آنان احساس شخصیت کنند و در کنار این احساس خوب به مسجد علاقه‌مند شوند.
ضرورت ایجاد علاقمندی در کودکان برای حضور در مسجد/ تشویق و امر فرزندان به خواندن نماز

View more posts from this author