ضرورت بیمه رایگان زندانیان با توجه به وضعیت بهداشتی و تراکم جمعیت زندان‌ها/ قوه قضاییه لایحه دهد

ضرورت بیمه رایگان زندانیان با توجه به وضعیت بهداشتی و تراکم جمعیت زندان‌ها/ قوه قضاییه لایحه دهد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ارایه لایحه بیمه زندانیان به مجلس، گفت: بیمه زندانیان با توجه به وضعیت بهداشتی و تراکم جمعیت زندان‌ها بسیار ضروری است.

ضرورت بیمه رایگان زندانیان با توجه به وضعیت بهداشتی و تراکم جمعیت زندان‌ها/ قوه قضاییه لایحه دهد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ارایه لایحه بیمه زندانیان به مجلس، گفت: بیمه زندانیان با توجه به وضعیت بهداشتی و تراکم جمعیت زندان‌ها بسیار ضروری است.
ضرورت بیمه رایگان زندانیان با توجه به وضعیت بهداشتی و تراکم جمعیت زندان‌ها/ قوه قضاییه لایحه دهد

View more posts from this author