ضرورت تبیین جایگاه و منزلت پاسداران و جانبازان در جامعه

ضرورت تبیین جایگاه و منزلت پاسداران و جانبازان در جامعه
رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس گفت: با نزدیکی به اعیاد بزرگ شعبانیه باید بیش پیش جایگاه و منزلت پاسداران و جانبازان در جامعه تبیین شود.

ضرورت تبیین جایگاه و منزلت پاسداران و جانبازان در جامعه

رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس گفت: با نزدیکی به اعیاد بزرگ شعبانیه باید بیش پیش جایگاه و منزلت پاسداران و جانبازان در جامعه تبیین شود.
ضرورت تبیین جایگاه و منزلت پاسداران و جانبازان در جامعه

فروش بک لینک

دانلود سرا

View more posts from this author