ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک استان قم با کشور عراق

ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک استان قم با کشور عراق
استاندار قم در دیدار با وزیر کشور عراق گفت: به‌دنبال تقویت همکاری‌های مشترک و دوجانبه استان قم با کشور عراق هستیم.

ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک استان قم با کشور عراق

استاندار قم در دیدار با وزیر کشور عراق گفت: به‌دنبال تقویت همکاری‌های مشترک و دوجانبه استان قم با کشور عراق هستیم.
ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک استان قم با کشور عراق

View more posts from this author