ضرورت شفاف‌سازی دولت در خصوص حقوق‌های نجومی

ضرورت شفاف‌سازی دولت در خصوص حقوق‌های نجومی
امام جمعه ارومیه بر ضرورت شفاف‌سازی و برخورد جدی دولت با حقوق‌های نجومی تاکید کرد و گفت: انتظار از دولت بر این است که سریعا به مسئله رسیدگی شود و نتیجه بررسی به اطلاع مردم برسد.

ضرورت شفاف‌سازی دولت در خصوص حقوق‌های نجومی

امام جمعه ارومیه بر ضرورت شفاف‌سازی و برخورد جدی دولت با حقوق‌های نجومی تاکید کرد و گفت: انتظار از دولت بر این است که سریعا به مسئله رسیدگی شود و نتیجه بررسی به اطلاع مردم برسد.
ضرورت شفاف‌سازی دولت در خصوص حقوق‌های نجومی

تکست آهنگ

View more posts from this author