ضرورت عدل و گسترش داد در سطوح مختلف جامعه

ضرورت عدل و گسترش داد در سطوح مختلف جامعه
فرماندار سلطانیه بر اهمیت و ضرورت عدل و گسترش داد در سطوح مختلف جامعه تاکید کرد و خواستار توجه بیش از پیش به این موضوع مهم شد.

ضرورت عدل و گسترش داد در سطوح مختلف جامعه

فرماندار سلطانیه بر اهمیت و ضرورت عدل و گسترش داد در سطوح مختلف جامعه تاکید کرد و خواستار توجه بیش از پیش به این موضوع مهم شد.
ضرورت عدل و گسترش داد در سطوح مختلف جامعه

bluray movie download

View more posts from this author