ضرورت مقابله با بیوتروریسم و اگروتروریسم/ ایران روزانه 10 هزار بار طمعه هک قرار می‌گیرد

ضرورت مقابله با بیوتروریسم و اگروتروریسم/ ایران روزانه 10 هزار بار طمعه هک قرار می‌گیرد
رئیس مرکز مطالعات راهبردی سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه بیوتروریسم و اگروتروریسم به معنای فرار یک ویروس از آزمایشگاه یک کشور و تبدیل به فاجعه در کشور دیگر می‌شود، گفت: هدف بیوتروریسم نابود کردن پایه‌های اقتصادی کشور است.

ضرورت مقابله با بیوتروریسم و اگروتروریسم/ ایران روزانه 10 هزار بار طمعه هک قرار می‌گیرد

رئیس مرکز مطالعات راهبردی سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه بیوتروریسم و اگروتروریسم به معنای فرار یک ویروس از آزمایشگاه یک کشور و تبدیل به فاجعه در کشور دیگر می‌شود، گفت: هدف بیوتروریسم نابود کردن پایه‌های اقتصادی کشور است.
ضرورت مقابله با بیوتروریسم و اگروتروریسم/ ایران روزانه 10 هزار بار طمعه هک قرار می‌گیرد

View more posts from this author