ضعف مدیریت در کشور غوغا می‌کند/ 4 درصدی‌ها کسانی هستند که بدون وثیقه وام‌های صدها میلیاردی می‌گیرند

ضعف مدیریت در کشور غوغا می‌کند/ 4 درصدی‌ها کسانی هستند که بدون وثیقه وام‌های صدها میلیاردی می‌گیرند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: منظور ما از چهار درصدی‌ها، افرادی هستند که طی چند سال کوتاه تریلیاردر می‌شوند و بدون وثیقه می‌توانند از بانک‌ها چند صد میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند.

ضعف مدیریت در کشور غوغا می‌کند/ 4 درصدی‌ها کسانی هستند که بدون وثیقه وام‌های صدها میلیاردی می‌گیرند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: منظور ما از چهار درصدی‌ها، افرادی هستند که طی چند سال کوتاه تریلیاردر می‌شوند و بدون وثیقه می‌توانند از بانک‌ها چند صد میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند.
ضعف مدیریت در کشور غوغا می‌کند/ 4 درصدی‌ها کسانی هستند که بدون وثیقه وام‌های صدها میلیاردی می‌گیرند

View more posts from this author