طرح‌های صنعتی کم‌نظیری در سیرجان افتتاح می‌شود

طرح‌های صنعتی کم‌نظیری در سیرجان افتتاح می‌شود
رئیس جمهور گفت: طرح‌های صنعتی کم‌نظیری را در سیرجان و دیگر شهرستان‌های استان کرمان افتتاح می‌کنیم.

طرح‌های صنعتی کم‌نظیری در سیرجان افتتاح می‌شود

رئیس جمهور گفت: طرح‌های صنعتی کم‌نظیری را در سیرجان و دیگر شهرستان‌های استان کرمان افتتاح می‌کنیم.
طرح‌های صنعتی کم‌نظیری در سیرجان افتتاح می‌شود

View more posts from this author