طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» دست‌اندازی به بیت‌المال را محدود می‌کند

طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» دست‌اندازی به بیت‌المال را محدود می‌کند
نماینده سابق مردم گرگان و آق‎قلا در مجلس شورای اسلامی، ماهیت طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان را ارزشمند دانست و گفت: با تصویب این طرح امکان دست‌اندازی برخی افراد به بیت‌المال محدود می‌شود.

طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» دست‌اندازی به بیت‌المال را محدود می‌کند

نماینده سابق مردم گرگان و آق‎قلا در مجلس شورای اسلامی، ماهیت طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان را ارزشمند دانست و گفت: با تصویب این طرح امکان دست‌اندازی برخی افراد به بیت‌المال محدود می‌شود.
طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» دست‌اندازی به بیت‌المال را محدود می‌کند

View more posts from this author