طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان» صف خادمین از خائنین را جدا می‌کند/ فضای مجلس نسبت به این طرح مثبت است

طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان» صف خادمین از خائنین را جدا می‌کند/ فضای مجلس نسبت به این طرح مثبت است
نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه فضای مجلس با امضای 190 نماینده نسبت به طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان مثبت است، گفت: امیدواریم این طرح در مجلس و شورای نگهبان به تصویب برسد و به تبع آن شاهد اجرای عدالت در کشور باشیم.

طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان» صف خادمین از خائنین را جدا می‌کند/ فضای مجلس نسبت به این طرح مثبت است

نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه فضای مجلس با امضای 190 نماینده نسبت به طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان مثبت است، گفت: امیدواریم این طرح در مجلس و شورای نگهبان به تصویب برسد و به تبع آن شاهد اجرای عدالت در کشور باشیم.
طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان» صف خادمین از خائنین را جدا می‌کند/ فضای مجلس نسبت به این طرح مثبت است

View more posts from this author