طرح جامع مرز شلمچه تصویب شد/ یک سوم زائران اربعین از شلمچه عبورمی‌کنند

طرح جامع مرز شلمچه تصویب شد/ یک سوم زائران اربعین از شلمچه عبورمی‌کنند
معاون عمرانی استاندار خوزستان با اشاره به تصویب طرح جامع مرز شلمچه گفت: نیازهای این طرح شامل استقرار موکب، تعیین مسیرپیادگان حسینی، استقرار ادارات، سایت های نظامی، پشتیبانی، بحث امدادها و بهداشت و درمان است.

طرح جامع مرز شلمچه تصویب شد/ یک سوم زائران اربعین از شلمچه عبورمی‌کنند

معاون عمرانی استاندار خوزستان با اشاره به تصویب طرح جامع مرز شلمچه گفت: نیازهای این طرح شامل استقرار موکب، تعیین مسیرپیادگان حسینی، استقرار ادارات، سایت های نظامی، پشتیبانی، بحث امدادها و بهداشت و درمان است.
طرح جامع مرز شلمچه تصویب شد/ یک سوم زائران اربعین از شلمچه عبورمی‌کنند

View more posts from this author